תנאי שימוש באתר

קומדע בע"מ (להלן – "קומדע") מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").

אנא, הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין קומדע לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן – "המשתמש").

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. המידע – כללי

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). הגם שכוונת קומדע להעמיד לרשות המשתמש מידע נכון ומדויק, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. קומדע אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. קומדע מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצד שלישי, מובן של קומדע אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. במידה שתתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של קומדע, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדיה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי קומדע, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי קומדע. קומדע מודיעה בזה כי לא תישא באחריות לכל תביעה, דרישה או טענה המתבססת על נתוני האתר וידע המתפרסם בו. קומדע לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע.

קומדע לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ובמידע, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט (כגון:flash, Active-X, JavaScript, Java וכדומה).

2. זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (לעיל ולהלן – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של קומדע או של צדדים שלישיים אשר התירו לה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של קומדע. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

3. סימני מסחר וסימני שירות

קומדע, הלוגו של קומדע וכל סימן מסחר או סימן שירות אחר המוצגים באתר זה (לדוגמה: VeriSignTM) הם בבעלות קומדע או בבעלות צד ג' המוצגים על פי הסכם עם קומדע. אין להשתמש בסימן מסחר או בסימן שירות המופיעים באתר ללא היתר מראש בכתב. הכניסה לאתר זה אינה מעניקה זכויות כלשהן לשימוש בסימן מסחר או בסימן אחר כלשהו של קומדע ו/או של צד ג' ואינה מעניקה רישיונות ו/או זכויות כלשהן בסימנים המוגנים מכוח הוראת כל דין ו/או מכוח זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות וכו'.

4. מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י קומדע בע"מ ו/או קומסיין בע"מ . קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לקומדע שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. קומדע אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. קומדע רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

ביצוע קישור לאתר קומדע בידי צד שלישי, מכל סוג שהוא, יפנה אך ורק לעמוד הפתיחה של האתר כאשר אין לשנות, לסלף או להסתיר את כתובת האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אסור ליצור קשר לעמודים או לתכנים באתר שלא באמצעות עמוד הבית.

5. שימוש לא חוקי ואסור

משתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים הקיימים בו לכל מטרה שאינה חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. משתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו וזאת לרבות הנאתו של כל צד שלישי מהאתר.

משתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. משתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי קומדע.

6. היעדר אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. קומדע אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה במידע המופיע באתר, למעט אם זו מוטלת עליה על פי כל דין. קומדע לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, הסתמכות על האתר ועל תוכנו והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

קומדע אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. אין קומדע יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, לאתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לכל התייחסות אחרת לאחריות קומדע בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף התייחסויות נוספות לאחריותה של קומדע בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים או בכל הקשר אחר, והכול כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.

7. מידע סודי

קומדע אינה מעוניינת לקבל מהמשתמש מידע סודי או קנייני באמצעות האתר. כל מידע או חומר שיישלח לקומדע ייחשב כלא-סודי. באמצעות שליחה של מידע או חומר לקומדע, מעניק המשתמש לקומדע רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשלוח בדואר, לשדר, להפיץ, להציג בציבור, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות ולהשתמש בחופשיות בכל אופן אחר, במידע או בחומרים אלה.

8. שינוי תנאי השימוש

קומדע רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי קומדע בגין שינויים במידע באתר. בכל עת יוכל משתמש לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

9. ברירת דין וסמכות שיפוט

כל סכסוך, תביעה או עתירה, לרבות לגבי פרשנותם של תנאים אלו, מסורים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב אשר יחילו לגביהם את הדין הישראלי בלבד.

10. פניות לקומדע

בכל שאלה אודות תנאים אלו, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות קומדע, ניתן לפנות ישירות לקומדע בדואר אלקטרוני, לכתובת info@comda.co.il .